زندگینامه شیطان قسمت پنجم

حضرت عیسى به یکى از آنها اشاره کرد وپرسید: بار این الاغ چیست ؟ شیطان گفت : ظلم و جور و تعدى است . فرمود: خریدار آنکیست ؟ پاسخ داد: پادشاهان ظالم و حاکمان جورپرسید الاغ دومى چه بار دارد؟ گفت : غرور و خودپسندى . فرمود: چه کسى خریدارش است ؟ عرض کرد: کدخداهاى آبادیها، و رؤساى دهات .
پرسید: بر الاغ سوم چه بار کرده اى ؟ گفت : حسد. فرمود: مشترى آنکیست ؟ گفت : عالمان دربارى و مزدوران آنها و نوکران اجانب (البته علماى خوب وواقعى حسد ندارند. حضرت على علیه السلام درباره آنها فرمودند: آنها عالم ربانىهستند)(1).

 پرسید: بار الاغ چهارم چه مى باشد؟ گفت : بارآن خیانت است . فرمود: مشترى آن کیست ؟ گفت : تجار و عمال و کارکنان تجار؛ کسانى کهتجار آنها را امین خود قرار داده و براى خرید و فروش به شهرهاى دور و نزدیک مىفرستند، ولى آن ان به جاى امانت دارى خیانت مى کنند.
پرسید: آن دراز گوش پنجمىبارش چیست ؟ پاسخ داد: نیرنگ . فرمود: خریدار آن چه کسانى هستند؟ جواب داد: زن هامشترى و خریداران این بار مى باشند(2)
قرآن مکر زنان را از مکر شیطان بزرگ تردانسته ، آن جا که مى فرمایدانکید کن عظیم ؛کید و مکر زنان بزرگ است » (3)  در حالى که مگر شیطان را سست و ضعیف معرفى مىکند. آن جا که مى فرماید: « ان کیدالشیطان کان ضعیفا؛به درستى که کید شیطان ضعیف است» .(4)

 

اعمال شیطان :

بسیارى از کارهاى حرام از اعمالىشیطان است ؛ زیرا او اختراع کرده و خود او هم اول انجام داده است .
در این جالازم مى دانم مقدارى درباره اعمال کردار زشت شیطان مطالبى را بنویسم تا کسانى که مىخواهند از او و رفتارش پند بگیرند، بدانند کدام یک از کارها مورد علاقه او است :
1- آدم کشى:شیطان مى کوشد مردم را به جان هماندازد. او مى خواهد از هر بهانه اى که شده زد و خورد به وجود آورد تا خون ریزىشود؛ مثل داستان فرزندان آدم و جنگ هاى کوچک و بزرگى که در دنیا به راه مى افتد. همه به سعى و کوشش آن ملعون است .
2- عاق والدین:او سعى مى کند فرزندان را مغرور سازد و در آنها خودبینى ایجاد نماید تا حاضر نباشنددر مقابل پدر و مادر گوش به فرمان باشند؛ تا والدین هم آنها را نفرین و عاق نمایند؛در نتیجه هم در دنیا گرفتار و بدبخت شده و هم در آخرت به عذاب مبتلا شوند.
3- رباخوارى:او مردم را تشویق به جمع کردن مال دنیا مىکند، گرفتن ربا را پیش آنان خوب جلوه مى دهد، لذت و طعم این کار را براى اینانشیرین مى کند. بندگان را تحریک مى نماید که چیزى به دیگران نبخشند و اگر هم ببخشنددرصدى از آن را به عنوان سود، خواستار شوند.
4- حرام خوردن:مى گوید: به دست آوردن مال بدون زحمت کیف دارد. مال خود و دیگران را از آنخودت حساب کن . مال یتیم ، و تصرف در آن و مال موقوفه را مباح معرفى مى کند.
5- فرار از جنگ :زندگى کردن و زنده بودن را پیش چشم انسانزینت مى دهد و مى گوید: تو هنوز جوانى زن و بچه دارى ، پدر و مادر دارى ، آنان بىسرپرست و حیران مى شوند، کسانى هستند که به جاى تو در مقابل دشمن مبارزه کنند، حفظجان واجب است . او این وسوسه هاى دل پذیر و فریبنده را به فکر رزمندگان و جنگ جویانمى اندازد که میدان را رها کنند و بگریزند.
6- نسبت ناشایستدادن:هم و غم او این است که دامن پاکان را لکه دار کند، آبرو و شخصیتایشان را از بین ببرد. لذا عده اى را وادار مى کند که براى رسیدن به مقصود خود بهزنان و مردان پاک تهمت بزنند و نسبت زنا و لواط بدهند.
7-  کم فروشى :بازاریان و تجار و کسبه کوچه و بازار را وادار مىکند که مقدارى از جنسى را که مى خواهند بفروشند کم کنند، و جنسى را که مى خواهندبخرند زیادتر بگیرند. به آنها القا مى کند که شما هم خرج دارید،
بچه و زن دارید،کرایه مغازه دارید، باید مالیات بپردازید، پول آب و برق بدهید، ریخت و پاش و از بینرفتن دارد، چه اشکالى دارد اگر مقدارى کم فروشى کنید؟
8- ریش تراشى :شیطان تا در میان ملائکه و فرشتگان بود و آنان رانصحیت مى کرد، ریش داشت ، بعد از آن که از بهشت بیرون آمد حضرت آدم و پیامبران دیگررا دید که همه ریش دارند، براى این که با آنان هم مخالفت کرده باشد، ریش خود راتراشید پیامبر اسلام (ص ) امت خود را از ریش ‍ تراشى نهى نمود و از کسانى که اینکار را انجام مى دهند مذمت کرده است .(5)
9- خواب بین الطلوعین:یکى از خواب هاى او، خواب بین طلوع صبح و طلوع خورشید است . خواب در اینساعات مورد علاقه شیطان است . در این زمان مى آید و اطراف لحاف انسان را مى گیرد ودر گوش افرادى که خواب هستند بول (ادرار)مى کند که صداى اذان را نشوند. زمین در این هنگاماز دست کسانى که خواب باشند ناله مى کند(6)
10- خواب در مجلسذکر:وقتى مجلس ذکر خدا و موعظه برقرار مى شود،
مى آید و انسان را بهخواب مى برد. طریقه به خواب کردن او این است که سرمه به چشم انسان مى کشد و در اثرآن ، چشم گرم مى شود و در آن مجلس ‍ انسان چرت مى زند.(7)

 11- احتلام کردن:از اعمال او محتلم کردن مردم به خصوص جوانان است .
خود را در خوابایشان به صورت زن زیبا یا جوان زیبا در مى آورد و در اختیارشان قرار مى دهد تاانسان را در خواب جنب کند و به نماز و روزه انسان آسیب برساند.
12-  ریختن آبرو:آشکار کردن عیب مردم ، چه در قالب شعر و چه درگفتار، از اعمال شیطان است . دلیل آن هم آیات و روایاتى است که در مذمت غیبت واردشده .(8)
13- غنا؛غنا وآوازخوانى از اعمال شیطان است . حرمت آن هنگامى است که صدا را در گلو بچرخانند و بهاصطلاح چهچه بزنند.(9)
14- نجوا: نجوا ودر گوشى گفتن در مجالس از خواسته هاى زشت شیطان است . خداوند در این باره مىفرماید:
« انما النجوى من الشیطان لیحزنالذین امنوا»
« به درستى که نجوا و راز گفتنو در مجالس در گوشى صحبت کردن از اعمال زشت و قبیح شیطان است که مى خواهد به اینوسیله مؤمنان را پریشان خاطر سازد» (10)
یکى از علت هاىپریشانى مؤمنان این است که دو نفر در مجلسى با هم در گوشى صحبت کنند. در این هنگامدیگران فکر مى کنند که درباره ایشان حرف مى زنند به این خاطر، آزرده مىشوند.
15-  صنج:صنج از آلات لهو و زدن آن حرام است . پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله وسلم در این باره فرمود: از صنج زدن دورى کنید؛زیرا شیطان همراه صنج زن قدم بر مى دارد و ملائکه از تو متنفر مى شوند و از تو دورىمى کنند.(11)  
16- عود:نوعى ازآلات لهو و از اعمال شیطان و استعمال آن حرام است . روایتى در این زمینه مى فرماید: عود زدن نفاق را در قلب ها مى رویاند، همان طور که آب سبزه را مى رویاند.(12)
17-  شراب، قمار، بت پرستى: تیرهایى که با آنها گرو بندى مى کنند. همه از کارهاىشیطان است . قرآن در این باره مى فرماید:
« یا ایها الذین امنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس منعمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون»
« اى اهل ایمان ! شراب و قمار و بت پرستى و تیرهاى گرو بندى - که در زمان جاهلیت بوده - همه پلید و از اعمال شیطان است . از آنها، دورى کنید تارستگار شوید».(13)
18-  لواط،مساحقه ، زنا:  این سه چیز هم از اعمال بسیار زشت و شرم آور شیطان است که ،اول در میان قوم لوط رواج داده شد و سپس به جاهاى دیگر سرایت کرد. - لواط عمل بسیارزشت و قبیحى است که مرد با مرد انجام مى دهد و مساحقه عمل زشتى که زن با زن انجاممى دهد و منشاء این دو عمل ، از دو شیطان ، به نام زوال و لاقیس در زمان لوط بودهاست .(14)
19-  جیغ کشیدن : جیغ زدن در هنگام مصیبت از اعمال شیطان است . در حدیثى آمده :
« الصراخ من الشیطان و البکاء من الرحمان»
« جیغ کشیدن و فریاد و فغان در مصیبت ها

/ 9 نظر / 373 بازدید
الله اکبر

سلام ممنونم لینکم کردی من الان می رم لینکت می کنم وبلاگ شما مشکلی من نمی بینم اگردقیق تربگی ممنون می شوم [گل][خداحافظ]

shia

سلام ممنون از لطف شما شما هم لینک شدید

الله اکبر

سلا درموقع ساختن وبلاگ اون صلوات وخیلی جیزهای دیگررا می نویسندواحادیث بازموقع ساختن یابهتربگم برنامه نویسی وبلاگ برنامه اش را نوشته شده درضمن این وبلاگت زیباست اگربهم بریزی درست کردنش خیلی سخته پس بهم نریزممنونم[گل][خداحافظ]

...

به روزیم و منتظر حضورتون

زهراوار...

سلام عزیزم... والله من کاری خاصی نکردم کدش همونه...

گم از گور خویش

سلام زهرا خانم؛ روز میلاد حضرت فاطمه، و روز زن رو خدمتتون تبریک عرض می کنم و از خدا برای شما و برای مادر گرامیتون سلامتی و تن درستی طلب می کنم. شاد باشید[گل]

پدرام پرتوفرد

سلام. من از اينكه مدت بسياري نبودم و نتونستم به نظر شما پاسخ بدم جدا معذرت ميخوام. من هر زماني كه بيام به نت حتما به شما سر ميزنم و در اين مورد اصلا جاي شكي نيست. اما در مورد لينك كردنتون من لينك كردم شما دوست عزيزم هم اگهر دوست داشتيد ما رو با نام (صاحب الامر المهدي(عج))لينك كنيد. موفق و سربلند باشيد.

mojtabah

سلام، آقای احمدی‌نژاد یک طوری رفتار می‌کند که انگار انتخابات را خودش تنها برد . آقای احمدی‌نژاد باید بدانند به جای فوتبال بازی باید به حضور جلسهٔ هیأت دولت در قم می‌رفتند. آقای احمدی‌نژاد باید بداند که ما بسیجیها تنها گروهی بودیم و هستیم که تنبیه فتنگران را شخصا به دست گرفتیم حتی اگر عکسهای ما را با اسلحه همه جا پخش کردند. ما قوای امام زمانیم نه قوای آقای احمدی‌نژاد ما حکم خدا را اجرا می‌کنیم حالا هر کس رئیس جمهور باشه. درود بر ولایت فقیه. شرم بر افتخار و اعتبار طلبان.