ندای مرگ را می شنوم

از خواب بر می خیزم
خدا به یادم می آید
صدای نسیم را می شنوم
خدا موسیقی می نوازد
آب و رنگ دشت را می بینم
خدا نقاشی می آموزد
بوی خوش گل ها را حس می کنم
خدا عطر می سازد
انسانها را دوست می دارم
خدا عشق می آفریند
وفای یار می بینم
خدا صفا می آرد
گاه شهری می نویسم
خدا در آن موج می زند
ندای مرگ را می شنوم
خدا بندگانش را می خواند
و سرانجام به خواب می روم
و در خواب نیز خدا تنهایم نمی گذارد
منبع سایت حرف روز

/ 1 نظر / 42 بازدید
عاطفه

خدایا مارا یک لحظهبه حال خود وا مگذار[گل]